Uppgifterna i Studeoläromedlen är nivåindelade enligt följande:

 1. Uppgiftens nivå som basduppgift, fördjupande och tillämpade uppgifter.

 2. Uppgiftens klass. Klassen visar vilka kunskaper och färdigheter uppgiften kräver och utvecklar.

Nivåer

 • Det finns tre nivåer: basuppgifter, fördjupade och tillämpade uppgifter.

 • Nivåerna beskriver uppgiftens innehåll och svårighetsgrad. Nivån är anpassad till det stadium i undervisningen läromedlet är planerat för.

 • Nivåindelningen är tänkt att stöda en differentierad undervisning.

 • Uppgifternas nivå är synlig för både lärare och studerande. De anges efter uppgiften: Pe (perustehtävä/basuppgift) , Sy (syventävä/fördjupande uppgift) eler So (soveltava/tillämpad uppgift). (Översättning ska göras)

 • I allmänhet är uppgifternas ordningsföljd i kapitlen den, att basuppgifterna kommer först, de fördjupande sedan och de tillämpade sist.

 • När du planerar egna uppgifter, kan du själv välja uppgiftens nivå.

Klasser

 • Med uppgiftsklasserna eftersträvas att ange vilka färdigheter uppgifterna övar upp. Klasserna hänger samman med det läroämne som undervisas. De baserar sig bland annat på Blooms taxonomi, men också på konkret kunnande och verksamhet, som språkfärdigheter och informationssökning.

 • Uppgiftsklassifieringen är tänkt att ge information om en studerandes kunnande inom olika delområden och hjälpa läraren att utveckla dessa kunskaper. Klassificeringen ger en bild av hur enskilda studerande och grupper gör framsteg inom kunskapens delområden.

 • Uppgifternas klassificering hjälper läraren att differentiera och individcentrera sin undervisning. En studerande kan använda klassificeringen för att följa med och förstå sin egen kunskapsutveckling.

 • Varje uppgift kan kopplas ihop med flera klasser. Det är fullt möjligt att till exempel samtidigt utveckla social växelverkan och språkkunskap, eller IT-färdigheter och informationssökande.

 • Läraren kan själv ange uppgiftsklassen för sina egna uppgifter.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?